Napíšte námEmail
Profesionálna právna pomoc

 

JUDr. Katarína Babjaková, advokát

„Úspech sa skrýva v detailoch“

 

 

Profil advokáta:

JUDr. Katarína Babjaková vykonáva advokáciu ako samostatný advokát.   Magisterské štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na základe vykonanej rigoróznej skúšky jej bol udelený akademický titul „doktor práv“. Po úspešnom absolvovaní praxe advokátskej koncipientky v advokátskej kancelárii so sídlom v Humennom a vykonaní advokátskych skúšok jej Slovenskou advokátskou komorou bola udelená licencia na výkon činnosti advokáta č. 7587.

Úspech a spokojnosť klientov sú základným cieľom a motiváciou práce, ponúkame osobný a bezprostredný prístup s dôrazom na individuálne požiadavky každého klienta, pričom vždy je kladený dôraz na včasnú informovanosť klienta o priebehu jeho veci. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, kvalifikovaným mandátnym certifikátom a aktívnou elektronickou schránkou, ktoré umožňujú bezproblémovú elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej správy.

 

 

Odborné zameranie advokáta:

 

Občianske právo

 • vypracovanie a pripomienkovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv, ako aj ďalších typov zmlúv podľa potrieb a požiadaviek klienta
 • zastupovanie klientov v civilných sporoch
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok (príprava a zaslanie predžalobnej výzvy s vyčíslením pohľadávky, rokovania s dlžníkom o mimosúdnom zaplatení pohľadávky a splátkovom kalendári)
 • podávanie návrhov na vymáhanie pohľadávok v exekučných konaniach a zastupovanie klientov počas celého exekučného konania
 • zatupovanie a právne poradenstvo v dedičských konaniach

 

Ochrana osobnosti

 • príprava podaní na domáhanie sa ochrany osobnosti a dobrej povesti fyzických a právnických osôb, najmä aby sa upustilo od neoprávnených zásahov, o poskytnutie morálneho zadosťučinenia a náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, vrátane právneho poradenstva v tejto oblasti
 • uplatnenie nárokov v prípade nesprávneho lekárskeho zákroku, poškodenia zdravia, straty blízkej osoby v prípade usmrtenia

 

Spotrebiteľské právo

 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti ochrany spotrebiteľa, spotrebiteľských zmlúv a sporov

 

Rodinné právo

 • komplexné právne poradenstvo
 • zastupovanie klientov v rozvodovom konaní vrátane spísania návrhu na rozvod manželstva a úpravy práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode
 • zastupovanie klientov vo veciach týkajúcich sa maloletých detí (úprava vyživovacej povinnosti, úprava styku, výkon rozhodnutia, vrátane určenia a zapretia otcovstva)
 • zastupovanie a právne poradenstvo vo veci neodkladných opatrení
 • príprava a pripomienkovanie rodičovských dohôd
 • komplexné právne poradenstvo vo veciach týkajúcich sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

 

Pracovné právo

 • príprava a pripomienkovanie všetkých pracovno-právnych dokumentov (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnancov za zverené hodnoty, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, vrátane uplatňovania príslušných nárokov z nich vyplývajúcich, a pod.)
 • vypracovanie dokumentácie potrebnej pri skončení pracovného pomeru (výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohoda, upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, neuspokojivé plnenie pracovných úloh, a pod.)
 • príprava a pripomienkovanie interných pracovných predpisov vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • zastupovanie, príprava a podávanie žalôb v oblasti pracovného práva
 • zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľov vo všetkých druhoch pracovnoprávnych sporov
 • zastupovanie klientov v rámci výkonu inšpekcie práce
 • právne poradenstvo pri skončení pracovného pomeru (nároky z neplatne skončeného pracovného pomeru, odstupné, odchodné, nároky na náhradu škody, a pod.)

 

Trestné právo

 • komplexné právne poradenstvo
 • obhajoba obvineného vo všetkých štádiách trestného konania
 • účasť na vyšetrovacích úkonoch
 • príprava podaní na príslušné orgány činné v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodeného počas celého trestného konania a uplatňovanie jeho nárokov na náhradu škody, spôsobenej mu trestným činom

 

Správne právo

 • zastupovanie klientov v správnom konaní, najmä v katastrálnom, stavebnom, daňovom a priestupkovom konaní,
 • príprava podaní – návrhov, žiadostí, opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnym orgánov (odvolanie, návrh na obnovu konania, návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania)
 • príprava žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia alebo postupu správneho orgánu a zastupovanie klientov v tomto konaní
 • zastupovanie klientov v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy a v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy

 

 

 

Odmena za poskytovanie právnych služieb:

 

Advokátska kancelária poskytuje právne služby za odmenu v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Vyhláška“).

V závislosti od charakteru a zložitosti právneho problému, časovej náročnosti riešenia veci a požiadaviek konkrétneho klienta je možné dohodnúť odmenu advokáta ako tarifnú odmenu alebo zmluvnú odmenu.

 

Tarifná odmena

Tarifná odmena sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykoná. Základná sadzba tarifnej odmeny za  jeden úkon právnej služby je  určená v § 10 Vyhlášky. Vyhláška upravuje tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch, prípady zvýšenia alebo zníženia tarifnej odmeny a stanovuje, čo sa považuje za úkony právnej služby.

 

Zmluvná odmena sa určí

 • podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
 • paušálnou sumou (paušálna odmena),
 • podielom na hodnote veci (podielová odmena),
 • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

 

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

V zmysle § 1 Vyhlášky advokát sa môže osobitne dohodnúť s klientom na výške odmeny za poskytnutú právnu pomoc. Výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Pokiaľ nedôjde k dohode o výške, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia uvedenej vyhlášky o tarifnej odmene.

 

Poučenie pre klienta (.pdf)

 

Otváracie hodiny

Pondelok07:30 - 11:3013:00 - 15:30
Utorok07:30 - 11:3013:00 - 15:30
Streda07:30 - 11:3013:00 - 16:00
Štvrtok07:30 - 11:3013:00 - 15:30
Piatok07:30 - 12:00-
SobotaZatvorené
NedeľaZatvorené

Kontakty

 

JUDr. Katarína BABJAKOVÁ

advokát

 

Sídlo advokátskej kancelárie:

Krivá 23

040 01  Košice

Slovenská republika

 

IČO: 50 873 075

DIČ: 10 85 02 66 24

Mobil: +421 903 173 141

E-mail: judr.katarina.babjakova@gmail.com

 

Spolupracujúca advokátka:

JUDr. Vlasta PASTORKOVÁ,

sídlo AK: Strojárska 3998, 069 01  Snina

Mobil: +421 907 464 130

E-mail: vlasta.pastorkova@gmail.com

 

Napíšte nám správu

Nájdite k nám cestu

Mapa